Thao tác với bài viết

Cách thêm chuyên mục bài viết: Link video hướng dẫn
Cách thêm bài viết mới: Link video hướng dẫn

Thao tác với sản phẩm

Cách thêm danh mục sản phẩm: Link video hướng dẫn
Cách thêm sản phẩm mới: Link video hướng dẫn
Cách thêm sản phẩm có biến thể: Link video hướng dẫn
Cách sửa nội dung sản phẩm: Link video hướng dẫn